Loading...

Všeobecné obchodné podmienky výdaja a prijímania poukážok
na odber tovaru predávaného v rámci siete Titi Papiernictvo


1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú spôsob a podmienky, za ktorých prevádzkovateľ (Tibor Varga TSV Papier, IČO 32627211, sídlo: Vajanského 80, 984 01 Lučenec, ktorý prevádzkuje sieť predajní Titi Papiernictvo (ďalej len ako „Titi papiernictvo“), prijíma od tretích osôb – zákazníkov darčekové poukážky (ďalej len ako „Poukážka“ alebo „Poukážky“) slúžiace na zaplatenie kúpnej ceny tovaru predávaného v rámci siete Titi Papiernictiev.


2.

Spoločnosť Tibor Varga TSV Papier prevádzkuje obchody s názvom Titi Papiernictvo v rámci Slovenskej republiky. Poukážky vydáva spoločnosť Tibor Varga TSV Papier, IČO 32627211, sídlo: Vajanského 80, 984 01 Lučenec, (ďalej len „Vydavateľ “).


3.

Poukážka slúži na nákup tovaru v ktorejkoľvek z predajní Titi papiernictvo prevádzkovaných v rámci SR.


4.

Poukážky sú vydávané v oficiálnej mene Slovenskej republiky, teda v eurách (EUR).


5.

Prevzatím Poukážky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmenu. Aktuálny zoznam predajní, kde možno uplatniť Poukážku, je k dispozícii v sídle Vydavateľa a na internetovej adrese https://titi.shopweb.sk/titi-predajne


6.

Poukážky sú chránené pred falšovaním ochrannými prvkami a obsahujú kontrolný kód, ktorý sa v okamihu uplatnenia Poukážky deaktivuje. Poukážka obsahuje jedinečné evidenčné číslo, ktoré ju robí nezameniteľnou s inými Poukážkami. Údaje o Poukážkach sa evidujú v elektronickej evidencii, ktorú vedie Vydavateľ. Právny režim Poukážky sa riadi ustanoveniami § 1939 až 1945 zákona č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení.

7.

Ak nejde o reklamnú akciu, predávajú sa Poukážky zákazníkom za cenu zodpovedajúcu ich nominálnej hodnote, ktorá je splatná v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty v ktorejkoľvek predajni Titi papiernictvo. Tieto Poukážky sú prenosné, neviažu sa na konkrétnu osobu. V prípade reklamnej akcie sa podmienky vydania Poukážky a jej prenosnosti riadia pravidlami stanovenými prevádzkovateľom reklamnej akcie.

8.

Poukážku možno použiť výhradne na zaplatenie tovaru predávaného v sieti predajní Titi papiernictvo vo výške nominálnej hodnoty uvedenej na Poukážke, najneskôr v lehote platnosti Poukážky, uvedenej na Poukážke. Ak poukážka neobsahuje dátum platnosti, možno ju uplatniť v lehote 12 mesiacov odo dňa jej vydania, vyznačeného na doklade o nadobudnutí Poukážky. Poukážku možno uplatniť najskôr v nasledujúci deň po jej kúpe. Na úhradu jedného kusa tovaru možno použiť aj viacero Poukážok a jednu Poukážku možno použiť aj na nákup viacerých kusov tovaru, vždy však v jednej predajni a v rámci jedného nákupu. Na tovar kúpený prostredníctvom Poukážky nemožno uplatniť právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, čím nie je dotknutá možnosť reklamovať chyby tovaru a uplatniť reklamačné nároky podľa príslušných právnych predpisov.

9.

Poukážku nemožno vymeniť za peniaze, nemožno na jej základe požadovať bankový prevod finančných prostriedkov, a to ani potom, čo uplynie lehota platnosti Poukážky. Poukážky ďalej nemožno započítať proti neuhradeným pohľadávkam. Pri nevyčerpaní nominálnej hodnoty Poukážky nemožno vyplatiť vzniknutý rozdiel v peniazoch, z poukážky sa nevydáva. Poukážku nemožno uplatniť na nákup ďalších Poukážok. Predávať Poukážky z reklamných akcií ďalším osobám je zakázané.

10.

V súlade so smernicou Rady EÚ 2016/1065 zo dňa 27. 6. 2016, ktorou sa zmenila smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (ďalej len „Smernica“), je Poukážka viacúčelovým poukazom. Pri Poukážke ako viacúčelovom poukaze v zmysle Smernice sa z dôvodu uplatnenia Poukážky v rámci siete predajní a nemožnosti vopred určiť sadzbu dane z pridanej hodnoty daň z pridanej hodnoty uplatní až v okamihu dodania tovaru alebo poskytnutia služby, na ktoré sa Poukážka vzťahuje, za deň zdaniteľného plnenia sa teda považuje deň transakcie, v rámci ktorej prebehlo uplatnenie Poukážky a úhrada kúpnej ceny tovaru v predmetnej predajni v rámci siete Titi Papiernictvo. Akýkoľvek predchádzajúci prevod Poukážky nie je predmetom dane z pridanej hodnoty.

11.

Prevádzkovateľ predajne je oprávnený Poukážku odmietnuť, ak: a) sa už raz uplatnila, b) neobsahuje ochranné prvky, neobsahuje kontrolný kód alebo je inak viditeľne poškodená, c) sa jedinečné evidenčné číslo Poukážky nevyskytuje v elektronickej evidencii Poukážok. Ak má prevádzkovateľ predajne akékoľvek pochybnosti o pravosti uplatnenej Poukážky alebo ak sa domnieva, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v prvej vete tohto odseku, je oprávnený ponechať si Poukážku uplatnenú zákazníkom na jej preverenie a požadovať od zákazníka doklad o nadobudnutí Poukážky z niektorej z predajní v rámci siete Titi Papiernictiev, alebo od usporiadateľa reklamnej akcie, o čom sa so zákazníkom spíše preberací protokol. Ak sa preverovaním zistí, že Poukážku možno prijať na úhradu ceny tovaru, vráti sa Poukážka zákazníkovi. O čas preverovania Poukážky sa predlžuje čas jej platnosti. Ustanovením tohto odseku nie sú vylúčené reklamačné nároky zákazníka, ktorý Poukážku kúpil, voči osobe, od ktorej ju kúpil.

12.

Vydavateľ ani nijaká osoba zo siete Titi Papiernictvo nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu Poukážky, jej odcudzenie, zneužitie alebo omeškanie s uplatnením.

13.

Na zaobstaranie/uplatňovanie Poukážok sa uplatnia zásady zachovania dôverného charakteru informácií spoločnosti Tibor Varga TSV Papier.